Abone Ol:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bilişim personel alımıyapılacağına dair yeni iş ilamı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ilama göre, Bütçe Başkanlığına toplamda 7 bilişim personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak memur alımı ile ilgili yapılan duyuruda, 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 7 (yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaağı bildirildi. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından memur personel alımı ile iilgili yayımlanan resmi ilam şöyle;

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 7 (yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.
Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi http://www.sbb.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Yönetmelikte belirtilen hususlar dışında adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.
 

1. BAŞVURU ŞARTLARI:
A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya 2019 yılı sonuna kadar askerlikle ilişiği bulunmamak.
 

B-ÖZEL ŞARTLAR B.1. VERİ ANALİZİ, GELİŞTİRME VE RAPORLAMA UZMANI ( 3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler:
 İş zekâsı ve veri ambarı iyileştirme/geliştirme süreçlerine hâkim, iş zekâsı araçlarından en az birinde ileri derecede bilgiye sahip ve bu konularda en az 3 yıl tecrübeli olmak ve çalıştığını belgelendirmek,
 ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Veri analizi, modellemesi, dizaynı ve veri ambarı oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Veri görselleştirme ve raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Microsoft SQL Server veritabanında tecrübeli olmak,
 T-SQL dili ile SQL programlama yapabilmek, bu konularda tecrübeli ve veri tabanı performans optimizasyonu bilgisine sahip olmak,
 Veri analizi, veri normalizasyonu, veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,
 Analiz ve tasarım yapabilme becerisine sahip olmak,
 Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Tercihen
 UML dilinde bilgi sahibi olmak,
 C# ve MVC teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.
 Microsoft’un veritabanı üzerine sertifikalarından birine sahip olmak, B.2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (I. GRUP)
(2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler:
 Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör) yazılım geliştirme alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak ve çalıştığını belgelendirmek,
 Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 C#, MVC ve Entity framework konusunda ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
 T-SQL dili ile SQL programlama yapabilen, bu konularda tecrübeli ve veri tabanı performans optimizasyonu bilgisine sahip olmak,

Tercihen
 Microsoft’un yazılım ile ilgili aşağıda belirtilen sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek;
1. MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate sertifikası,
2. MCSD: Microsoft Certified Solution Developer sertifikası,
3. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası,
 Veri tabanı tasarımı ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 İş zekâsı ve veri ambarı iyileştirme/geliştirme süreçlerine hâkim, iş zekâsı araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 

B.3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (II. GRUP)
(2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler:
 Kurumsal yazılım (.NET) projelerinde en az 4 (dört) yıl görev yapmış olmak ve çalıştığını belgelemek.
 .NET Framework, ASP.NET, C#, WPF, MVC konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri konusunda deneyimli, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli, MS-SQL ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak.
 Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Tercihen
 Merkezi Bütçe Projelerinde tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.
 MCSD: Microsoft Certified Solution Developer,  MCPD: Microsoft Certified Professional Developer sertifikalarına sahip olmak tercih sebebidir.

3.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ataması yapılacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)])
b) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
c) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.
ç) Strateji ve Bütçe Başkanlığı, pozisyonlar itibariyle alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı adayın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Strateji ve Bütçe Başkanlığı başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi http://www.sbb.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 

4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a) Sınav sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

5. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Sözlü/uygulamalı sınav, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Necatibey Cad. 110/A Yücetepe/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav 15 Mayıs 2019 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı sınav takvimi başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün http://www.sbb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
b) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
c) Sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 7 (yedi)’dir.
b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak http://www.sbb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
ç) Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
e) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
f) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesi http://www.sbb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir.

7) ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, en fazla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.