Abone Ol:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Eleman Sayısı: 135

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 08.02.2020

Son başvuru Tarihi: 24.02.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 –
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 –
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »Madde metnini Gizle. TAKİP ET Yazdırİlan Metni

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİNİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLÜMLERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ ALINACAKTIR


ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULUBÖLÜM/ ANABİLİM DALIUNVANKADRO SAYISIAÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİPedodontiProfesör1En az iki (2) yıl bir üniversitede doçent olarak görev yapmış olmak.
PedodontiDoçent1En az iki (2) yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosunda görev yapmış olmak (Görev yeri İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır).
OrtodontiProfesör1En az iki (2) yıl bir üniversitede doçent olarak görev yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİAnalitik Kimya Anabilim DalıProfesör1Lisansını Eczacılık bölümünden almış olmak. Doçentliğini Analitik Kimya
alanında almış olmak. Farmasötik Analiz, Elektrokimya ve Proteomik alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.
Farmasötik
Teknoloji Anabilim Dalı
Profesör1Doçentliğini Farmasötik Teknoloji alanında almış olmak. İlaç ve Kozmetik Taşıyıcı Sistemler alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.
Farmasötik Kimya Anabilim DalıProfesör1Doçentliğini Farmasötik Kimya alanında almış olmak. Analjezik ve Antimikrobiyal Etkili Moleküllerin Tasarımı ve Sentezi alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.
Farmasötik Kimya Anabilim DalıProfesör1Doçentliğini Farmasötik Kimya alanında almış olmak. İyon Kanalları Yoluyla Kalp-Damar Sistemine Etki Gösteren Bileşiklerin Tasarım, Sentez, Analiz, Aktivite Tayini ve Yapı-Etki İlişkileri alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.
Farmasötik Toksikoloji Anabilim DalıProfesör1Doçentliğini Farmasötik Toksikoloji alanında almış olmak. Kurşun Toksisitesinin Oksidatif Stres, Antioksidanlar ve Esansiyel Elementler Üzerine Etkisi; Kemoterapötik Ajanların Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Üzerine Etkisi alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.
Farmakognozi Anabilim DalıProfesör1Doçentliğini Farmakognozi alanında almış olmak. Tıbbi ve Ekonomik Değeri Olan Endemik Bitkiler ve Propolis üzerinde kimyasal ve biyolojik çalışmalar
yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği
Doçent1Doktorasını Eğitim Teknolojileri, Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanından almış olmak; Uzaktan Eğitim, Öğretim Tasarımı, Karma Öğrenme ve Teknoloji Entegrasyonu gibi konularda bilimsel yayın ve
araştırmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMütercim Tercümanlık (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi1Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü lisans mezunu olmak. Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz Dili ile ilgili bir bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak. Sözlü ve Yazılı Çeviri derslerini (ardıl,
simultane ve yazılı metinden sözlü çeviri) verebilecek deneyime sahip olmak.
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİİç Mimarlık ve Çevre TasarımıProfesör1İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecelerini almış olmak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımında sanatta yeterlik veya doktora derecesi almış olmak. Doçentliğini İç Mimarlık Bilim alanından almış olmak. Kamusal İç Mekanlar, İç Mekanda Sürdürebilirlik ve İç Mimarlık Eğitimi
üzerine yayın yapmış olmak.
Moda ve Tekstil TasarımıDoçent1Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak. Doçentliğini
Yönetim ve Strateji alanından almış olmak. Uzmanlık alanında üniversitelerde ilgili dersleri en az iki (2) yıl süreyle vermiş olmak.
Görsel İletişim TasarımıDoçent1Doçentliğini Tasarım Bilim/Sanat alanından almış olmak. Masaüstü Yayıncılık
ve Açık Ders Malzemeleri konularında bilimsel araştırma ve yayınları bulunmak.
Grafik TasarımıDr. Öğr. Üyesi1Grafik alanında sanatta yeterlik programını tamamlamış olmak; Karma Gerçeklik üzerine sanatta yeterlik çalışması yapmış olmak ve alanı ile ilgili
üniversitelerde en az beş (5) yıl ders vermiş olmak.
HUKUK FAKÜLTESİMedeni HukukProfesör1Özel Hukuk (Medeni Hukuk) alanında doktora programını bitirmiş ve bu alanda
doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az beş (5) yıl öğretim üyesi olarak ders vermiş olmak.
Hukuk Felsefesi ve Hukuk
Sosyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi1Kamu Hukuku (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi) alanında doktora programını bitirmiş ve Yükseköğretim Kurumlarında alanında Dr. Öğretim Üyesi olarak
ders vermiş olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİşletmeDoçent1Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında doktora derecesine sahip olmak. Kalkınma, Entegre Raporlama, Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Muhasebenin Değer İlgililiği alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
İşletmeDoçent1Yönetim Organizasyon alanında doktora derecesine sahip olmak. Örgüt Kuramı ve Örgütsel Davranış alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İktisat(İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi1Doktorasını İktisat alanında Makro İktisat ve Parasal İktisat ağırlıklı olarak yapmış olmak; Para Politikası ve Servet Dağılımı üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak. YÖK tarafından belirlenen yabancı dilde ders verme koşullarını
sağlamış olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi1Doktora derecesini Siyaset Bilimi alanında almış olmak. Siyaset Teorisi, Söylem Analizi, Toplumsal Hareketler, Din ve Devlet İlişkileri alanında çalışmalar yapmış olmak. YÖK tarafından belirlenen yabancı dilde ders verme koşullarını
sağlamış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİRadyo, Televizyon ve SinemaDoçent1Doçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanından almış olmak; Cumhuriyet Dönemi Dil ve Kültür Politikaları ile Siyasal Yapı hakkında akademik çalışmalara sahip olmak; en az on (10) yıl her hangi bir üniversitede
doçentlik bilim alanıyla ilişkili dersleri veriyor olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMakine MühendisliğiDoçent1Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Ters Problemler üzerine doktora yapmış olmak. Matematik ve Diferansiyel Denklemler konularında Mühendislik
Fakültelerinde en az on (10) yıl ders vermiş olmak.
Elektrik- Elektronik MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1Lisans ve lisansüstü eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Elektromanyetik ve Elektronik Harp alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanlarda lisans veya lisansüstü ders vermiş
olmak.
Endüstri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1Lisansını Matematik Mühendisliğinde tamamlamış olmak. Endüstri Mühendisliği Bölümünde çift anadal yapmış olmak. Uygulamalı Matematik alanında çalışmaları bulunmak, Mühendislik Fakültesi bölümlerinin temel matematik ve ileri matematik derslerini İngilizce verebilme yeterliliğine sahip
olmak.
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİBankacılık ve FinansProfesör1Davranışsal Finans veya Sosyal Politika Bilim Dalında doçent unvanı almış olmak, Enflasyon ve Faiz Oranları konularında indekslerde taranan ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış olmak.
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi1Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Çizelgeleme
alanında bilimsel çalışma ve yayın yapmış olmak.
Sigortacılık ve Risk YönetimiDr. Öğr. Üyesi1Teknik Demografi, Aktüerya veya Sigortacılık alanlarının birinde doktorasını tamamlamış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
İş Sağlığı ve GüvenliğiDr. Öğr. Üyesi1Doktorasını Halk Sağlığı Anabilim Dalında yapmış olmak, Yaşam Kalitesi alanında bilimsel çalışma ve yayın yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
Biyomedikal Cihaz TeknolojisiDoçent1Doktora ve doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak; Biyomedikal Sinyal İşleme, Lokalizasyon ve Konum Belirleme ile Medikal Cihaz Tasarımı konularında bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış olmak.
Meslek Yüksekokullarında en az üç (3) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm / Anabilim DalıProfesörDoçentDr. Öğretim Üyesi
AnkaraAdanaKonyaİstanbulİzmirAlanyaToplamAnkaraAdanaKonyaİstanbulİzmirAlanyaToplamAnkaraAdanaKonyaİzmirAlanyaToplam
Anesteziyoloji ve Reanimasyon111
Beyin ve Sinir Cerrahisi111
Çocuk Cerrahi21111
Genel Cerrahi311112
Göz Hastalıkları111
Kadın Hastalıkları ve Doğum522123
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Perinatoloji
111
Kalp ve Damar
Cerrahisi
21111
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları
111
Ortopedi ve
Travmatoloji
11
Tıbbi Patoloji21111
Üroloji21111
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi
111
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Yenidoğan
111
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
111
İç Hastalıkları Endokrinoloji ve
Metabolizma
21111
İç Hastalıkları
Hematoloji
311211
İç Hastalıkları
Nefroloji
3111111
İç Hastalıkları Tıbbi
Onkoloji
21111
Radyasyon Onkolojisi4223
Radyoloji21111
Biyoistatistik111
Tıbbi Biyokimya111
Toplam4333121111481321193531113

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
Son Başvuru Tarihi: Duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR: PROFESÖRLER:
Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek veya CD’ye basılı olarak hazırlanan 6 (altı) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

DOÇENTLER:
Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek veya CD’ye hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doktora ve doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

DR.ÖĞR. ÜYELERİ:
Dr. Öğretim Üyesi Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek veya CD’ye hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doktora YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), onaylı doktora ve doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULUBÖLÜM/
ANABİLİM DALI
UNVANKADRO SAYISIAÇIKLAMA
DEVLET KONSERVATUVARIMüzikArş.Gör.1Devlet Konservatuvarları ya da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Gitar Bölümünden lisans mezunu olmak, Ankara‘daki üniversitelerden birinde Gitar alanında tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
Sahne SanatlarıArş.Gör.1Devlet Konservatuvarları ya da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Sahne Sanatları Bölümü Opera Şarkıcılığı alanından lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Opera Şarkıcılığı alanında tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca
ataması yapılacaktır).
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiÖğretim
Görevlisi Dr.
1Protetik Diş Tedavisi dalında uzmanlık yapmış ve alanında herhangi bir yükseköğretim kurumunda çalışma deneyimine sahip olmak.
PedodontiÖğretim Görevlisi
Dr.
1Pedodonti dalında doktora yapmış olmak ve alanında herhangi bir yükseköğretim kurumunda çalışma deneyimine sahip olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMütercim Tercümanlık (İngilizce)Arş.Gör.1Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), bölümünden lisans mezunu olmak, Ankara‘daki üniversitelerden birinde Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİşletme (İngilizce)Arş.Gör.1İşletme, İktisat, Muhasebe veya Muhasebe-Finansman Bölümünden lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Muhasebe veya Muhasebe-Finansman tezli yüksek lisans programlarından birinde kayıtlı olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak (2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
İşletme (İngilizce)Arş.Gör.1İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Pazarlama veya İşletme tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d
maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
İşletme (İngilizce)Arş.Gör.1İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde İşletme veya Endüstri Mühendisliği tezli yüksek lisans programlarından birisine kayıtlı olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak (2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
İktisat (İngilizce)Arş.Gör.1İktisat lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde İktisat bölümü tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak (2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
İLETİŞİM FAKÜLTESİRadyo, Televizyon ve SinemaArş.Gör.2Ankara’daki üniversitelerden birinde Radyo Televizyon Sinema ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ve ilişkili alanda doktora öğrencisi olunması halinde yüksek lisans eğitimini de Radyo Sinema Televizyon anabilim dalında tamamlamış olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d
maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBilgisayar MühendisliğiArş.Gör.2Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d
maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
Elektrik- Elektronik MühendisliğiArş.Gör.2Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
İnşaat MühendisliğiArş.Gör.1İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca
ataması yapılacaktır).
Makine MühendisliğiArş.Gör.3Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca
ataması yapılacaktır).
Endüstri MühendisliğiArş.Gör.1Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİOdyolojiArş.Gör.1Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Odyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Sinir Bilim programlarından birinde tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİYönetim Bilişim SistemleriArş.Gör.1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde Ankara’daki üniversitelerden birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
MakineÖğretim Görevlisi
Dr.
1Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak, Türk Dili alanında doktora yapmış olmak.
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULUMakineÖğretim Görevlisi Dr.1Makine Mühendisliği veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine Bölümü mezunu olmak, alanında doktora yapmış olmak.
Elektronik
Teknolojisi
Öğretim
Görevlisi
1Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÇocuk GelişimiÖğretim Görevlisi1Psikoloji alanında lisans, Sinirbilim alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Sinirbilim ve Bilişsel Psikoloji konularında üniversitelerde ders vermiş
olmak.
Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık
Öğretim Görevlisi1Radyo Televizyon ve Sinema alanında lisans ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Fotoğraf ve video çekimi alanında en az iki (2) yıl iş tecrübesine
sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİCerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.4Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.
(2 kişinin görev yeri İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)
TIP FAKÜLTESİCerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım
Bilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.1Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı, Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.2Göz Hastalıkları uzmanı olmak.
(1 kişinin görev yeri İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,1 kişinin görev yeri İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır)
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.7Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.
(3 kişinin görev yeri Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 kişinin görev yeri İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 kişinin görev yeri Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır)
Dâhili Tıp Bilimleri Acil Tıp
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.2Acil Tıp uzmanı olmak.
(Görev yeri Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezinde olacaktır)
Dâhili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.4Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
(2 kişinin görev yeri Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır)
TIP FAKÜLTESİDâhili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji
Bilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk Nefroloji yandal uzmanı olmak. (Görev yeri İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır)
Dâhili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları
Bilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.1İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları yandal uzmanı olmak.
Dâhili Tıp Bilimleri Radyoloji
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.3Radyoloji uzmanı olmak.
(Görev yeri İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır)
Temel Tıp Bilimleri Anatomi
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.1Anatomi alanında doktoralı veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip olmak.
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.3Fizyoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak. İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİTemel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.1Biyokimya uzmanı veya Biyokimya alanında doktoralı olmak. İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip olmak.
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr.1Yüksek lisans ve doktora eğitimini Tıbbi Biyoloji alanında tamamlamış olmak. Rutin Moleküler Genetik Analiz yapan bir laboratuvarda en az üç (3) yıl alanında çalışmış olmak. İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip olmak.
Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim DalıArş.Gör.2Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olup, Ankara’daki üniversitelerden birinde Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik
Anabilim Dalı
Arş.Gör.1Ankara’daki üniversitelerden birinde Biyoistatistik doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).
Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı
Arş.Gör.1Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde Histoloji- Embriyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması
yapılacaktır).

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
Son Başvuru Tarihi : 24 Şubat 2020 Pazartesi
Ön Değerlendirme Tarihi : 25 Şubat 2020 Salı
Giriş Sınavı Tarihi : 26 Şubat 2020 Çarşamba
Sonuç Açıklama : 28 Şubat 2020 Cuma
– 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
– Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES notu istenmeyecektir).
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
– %100 İngilizce programlara başvurularda ve yabancı dil öğretim görevlisi başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur. (Muafiyet: 1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz)

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER:
Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğü’ne yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)
1. Fotoğraflı Özgeçmiş
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti
3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
5. Not Döküm Belgesi (Transkript)
6. ALES belgesi
7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı belirten belge
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği
10. Alanında çalışmış olmaları şartını yerine getirenler için, görev yaptığını kanıtlayan belge(ler)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
Son Başvuru Tarihi : 24 Şubat 2020 Pazartesi
Ön Değerlendirme Tarihi : 25 Şubat 2020 Salı
Giriş Sınavı Tarihi : 26 Şubat 2020 Çarşamba
Sonuç Açıklama : 28 Şubat 2020 Cuma
– 657 Sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
– Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER:
Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır.
Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)
1. Fotoğraflı Özgeçmiş
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti
3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans)
5. Not Döküm Belgesi (Transkript)
6. ALES belgesi
7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı belirten belge
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği
10. Kayıtlı oldukları Üniversitelerden alacakları öğrenci durum belgesi.