Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından yayınlanan ilan ile 65 sürekli işçi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır

Yayınlanan ilanda “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, ‘sıtma ve Havalandırma Cihaz Operatörü, Bilgisayar Teknolojileri Teknisyeni, Elektrikçi, Bahçivan, Şoför, Engelli işçi (Temizlik Görevlisi) ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul sayılmayacak şekilde yaralanan (Temizlik Görevlisi) olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, iŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu Il Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mill’i savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibat, bulunma mak,

f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

g) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

h) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

i) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 
şartları aranır. 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 — 45 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 — 45 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

1SITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZI OPERATÖRÜ 

• En az 8 (Sekiz) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 — 35 yaş arasında olmak

• Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kurumlardan alınan Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı ve Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı sertifikalarına sahip olmak.

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

BİLGISAYAR TEKNOLOJİLERİ TEKNİSYENİ 

• En az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• TUBİTAK ULAKBİM tarafından düzenlenen Pardus ve GNU/LINUX Sistem Yönetimi Eğitimi Sertifikasına Sahip olmak

• IP Güvenlik Kamera sistemleri güvenlik sertifikasına sahip olmak

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• Öğretim Kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• 18 — 30 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

ELEKTRİKÇİ (Genel) 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• Öğretim Kurumlarının Elektrik ve Elektronik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

• En az 10 (On) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• 18 — 45 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

BAHÇIVAN İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• Bahçivan olarak en az 5 (beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• 18 — 35 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

ŞOFÖR İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• En az 8 (Sekiz) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek

• Src 2 ve Src 4 Belgesine Sahip olmak

• En az D sınıfı ehliyet sahibi olmak

• 18 — 40 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

TEMIZLIK GÖREVLISI OLARAK ISTIHDAM EDILECEK OLAN ENGELI’ İŞÇİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• En az lise ve dengi okul mezunu olmak

• Engelli işçi olarak çalışma talebinde bulunanların en az %40 engelli olduğuna dair tam teşekkülü sağlık kurulundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmek

• 18 — 40 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

TEMIZLIK GÖREVLISI OLARAK ISTIHDAM EDILECEK OLAN ESKI HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLAR İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

• En az İlköğretim okul mezunu olmak

• Terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı

• Eski hükümlü olarak başvuranlar ise ilgili Savcılıkça düzenlenmiş olan Eski hükümlülük belgesi

• 18 — 40 yaş arasında olmak

• İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 25/04/2019 – 26/04/2019 tarihleri arasında Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne elden teslim edeceklerdir. Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen yada eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır. 

KURA TARİHİ VE YERİ 

30/04/2019 tarihinde saat 10:30′ da Turan Güneş Bulvarı Yukarı Dikmen Mahallesi, 648. Cadde, No:4 06550 Oran Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde yapılacaktır. 

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ 

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin https://www.mgu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 

AÇİKLAMALAR 

1. Ilan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
2. Her aday, IŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir. 
3. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. 
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 
5. İŞ-KUR tarafından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.mgu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuat’ uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 
8. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA